Photos 2009

Joan's RCCD class - 2

RCCD class

Can Tho canteen

Can Tho canteen

Can Tho Library

Can Tho Library

An Giang campus - 2

An Giang campus

Da Lat campus - 2

Da Lat campus

Da Lat celebrations

Da Lat celebrations

Da Lat guesthouse

Da Lat guesthouse

Da Lat library

Da Lat library

Dormitory, An Giang

Dormitory, An Giang